РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 29.07.2020

Длъжност: „Юрисконсулт“, в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново

Длъжността „Юрисконсулт“ в Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново е свързана с регистриране на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) в електронния програмен регистър, както и цялостното придвижване на административно-наказателната преписка. Комплектоване и изпращане на постъпили в РДГ жалби за съда; осъществяване процесуално представителство на Регионална дирекция по горите (РДГ) В. Търново и директора на РДГ В. Търново пред съда, осигуряване на текущи правни консултации, даване на становища по правни въпроси, изготвяне/съгласуване на заповеди и други административни актове, анализи, доклади и писма, свързани с дейността на РДГ.

Материали