Начало

РДГ Велико Търново

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ Велико Търново

Заявяване на електронни услуги, предоставяни от  РДГ Велико Търново

Структура на РДГ Велико Търново

Регионална дирекция по горите - гр. Велико Търново
РДГ – Велико Търново носи името на град Велико Търново, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция заема части от Средна Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина като граничи на север чрез река Дунав с Република Румъния, на изток с РДГ Русе и РДГ – Шумен, на юг с РДГ Сливен и РДГ Стара загора и на запад с РДГ Ловеч .
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ Велико Търново осъществява контрол върху горите на територията на област Габрово и област Велико Търново, в които попадат следните 14 общини : Велико Търново, Горна Оряховица , Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Лясковец, Стражица, Сухиндол, Свищов, Габрово, Трявна, Севлиево, Дряново.
РДГ – Велико Търново включва 6 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанство .Държавните горски стопанства са: ДГС Буйновци, ДГСЕлена, ДГС Плачковци, ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДГС Габрово, ДГС Болярка и ДЛС Росица.

Внимание!!! Дежурен телефон на РДГ- Велико Търново: 0882 557 600, на който да бъдат изпращани SMS съобщения при издаване на последващи билети за транспортиране на дървесина /при необходимост от многократно преместване на една и съща дървесина/. 

Внимание!!! Дежурен телефон на РДГ- Велико Търново: 0876 853 625 , на който собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, когато системата за постоянно видеобанлюдение прекъсне, и в последствие започне работа. Уведомяването става чрез SMS в срок до 30 минути след настъпване на събитието.

Внимание!!! Във връзка  с промените в чл. 14б от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии от 30.01.2012г., последно изменение ДВ.бр.89 от 12.11.2019г. В срок до 13 февруари 2020г. Всички собственици или ползватели на МПС и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ трябва да актуализират данните по регистрацията  на GPS- УСТРОЙСТВАТА в РДГ В.Търново съобразно  новите  нормативни  изисквания.


Длъжностно лице по защита на личните данни в РДГ Велико Търново – телефон 0884 556 031,  e-mail: p.atmadzhova@rdgvtarnovo.com 


Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Росица", съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии. ТУК

  Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС "Елена" - гр. Елена, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии. ТУК

Утвърден бюджет на РДГ Велико Търново за 2024 г.

Утвърден бюджет на РДГ Велико Търново за 2023 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ на РДГ - Велико Търново за 2023 година

Профил на купувача на РДГ В.Търново в ЦАИС ЕОП

Наръчник за организация на административното облужване по телефона в РДГ ВеликоТърново

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в РДГ В.Търново

Стратегически план за дейността на Регионална дирекция по горите - Велико Търново 2023г.-2025 г.

Стратегия за управление на риска в Регионална дирекция по горите - Велико Търново 2023г.-2025г.

Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ В.Търново през 2023г.

Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ В.Търново през 2022г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РДГ Велико Търново

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в РДГ Велико Търново

Заявление за почистване на поземлени имоти в земеделска тeритория

Заявление за копие от таксационна характеристика и копие от карта

Във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 ч. до 17:00 ч.

гр. Велико Търново, ПК 5000, бул. България № 23

Телефон: 062 620 059

Електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg

Работно време на Центъра за административно обслужване

/ деловодство /

от понеделник до петък

 е непрекъснато от 8:30 до 17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995