Начало

РДГ Велико Търново

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ Велико Търново

Заявяване на електронни услуги, предоставяни от  РДГ Велико Търново

Структура на РДГ Велико Търново

Регионална дирекция по горите - гр. Велико Търново
РДГ – Велико Търново носи името на град Велико Търново, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция заема части от Средна Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина като граничи на север чрез река Дунав с Република Румъния, на изток с РДГ Русе и РДГ – Шумен, на юг с РДГ Сливен и РДГ Стара загора и на запад с РДГ Ловеч .
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ Велико Търново осъществява контрол върху горите на територията на област Габрово и област Велико Търново, в които попадат следните 14 общини : Велико Търново, Горна Оряховица , Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Лясковец, Стражица, Сухиндол, Свищов, Габрово, Трявна, Севлиево, Дряново.
РДГ – Велико Търново включва 6 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанство .Държавните горски стопанства са: ДГС Буйновци, ДГСЕлена, ДГС Плачковци, ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДГС Габрово, ДГС Болярка и ДЛС Росица.

Внимание!!! Дежурен телефон на РДГ- Велико Търново: 0882 557 600, на който да бъдат изпращани SMS съобщения при издаване на последващи билети за транспортиране на дървесина /при необходимост от многократно преместване на една и съща дървесина/. 

Внимание!!! Дежурен телефон на РДГ- Велико Търново: 0876 853 625 , на който собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, когато системата за постоянно видеобанлюдение прекъсне, и в последствие започне работа. Уведомяването става чрез SMS в срок до 30 минути след настъпване на събитието.

Внимание!!! Във връзка  с промените в чл. 14б от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии от 30.01.2012г., последно изменение ДВ.бр.89 от 12.11.2019г. В срок до 13 февруари 2020г. Всички собственици или ползватели на МПС и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ трябва да актуализират данните по регистрацията  на GPS- УСТРОЙСТВАТА в РДГ В.Търново съобразно  новите  нормативни  изисквания.


Длъжностно лице по защита на личните данни в РДГ Велико Търново – телефон 0884 556 031,  e-mail: p.atmadzhova@rdgvtarnovo.com 


Утвърден бюджет на РДГ Велико Търново за 2024 г.

Утвърден бюджет на РДГ Велико Търново за 2023 г.

Наръчник за организация на административното облужване по телефона в РДГ ВеликоТърново

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в РДГ В.Търново

Стратегически план за дейността на Регионална дирекция по горите - Велико Търново 2023г.-2025 г.

Стратегия за управление на риска в Регионална дирекция по горите - Велико Търново 2023г.-2025г.

Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ В.Търново през 2023г.

Доклад - Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от предлаганото административно обслужване в РДГ В.Търново през 2022г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РДГ Велико Търново

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в РДГ Велико Търново

Заявление за почистване на поземлени имоти в земеделска тeритория

Заявление за копие от таксационна характеристика и копие от карта

Във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 ч. до 17:00 ч.

гр. Велико Търново, ПК 5000, бул. България № 23

Телефон: 062 620 059

Електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg

Работно време на Центъра за административно обслужване

/ деловодство /

от понеделник до петък

 е непрекъснато от 8:30 до 17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995